Ogłoszenia


 


   REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY I
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTAŁĘŻY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Otałęży ogłasza rekrutację dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziału przedszkolnego oraz dzieci 7 letnich do klasy I w Szkole Podstawowej w Otałęży na rok szkolny 2021/2022


Postępowanie rekrutacyjne do oddziały przedszkolnego przebiegać będzie w terminach:

Od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r.
- rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają tylko deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej,


Od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie nowych dzieci do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię.

       Od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I przebiegać będzie w terminach:

Od 01.03.2021 r. do 26.03.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy I oraz oświadczenia w sprawie uczęszczania dziecka na religię.


Od 19.04.2021 r. do 30.04.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca

Regulamin, kryteria i harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej oddziału przedszkolnego.
Wszystkie druki wymagane w rekrutacji do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w korytarzu szkoły przy drzwiach wejściowych.
Kompletne dokumenty w wyznaczonych terminach należy składać do skrzynki na korespondencję w  korytarzu szkoły.
                                                                                  
Dyrektor Szkoły
                                                                                                      Halina Czerwiec

 Załączniki:

     Zarządzenie Nr 2 w sprawie rekrutacji

        Klauzula informacyjna

      Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię - klasa 1

      Karta zapisu dziecka do klasy1

      Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

      Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego

      Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na religię - przedszkole

                                                                                                             9 lutego 2021 r.


 

W związku z tym, że od 3 października 2020 r. wprowadzono w powiecie mieleckim strefę żółtą, zobowiązuję pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów do zapoznani

   a) zakresem zakazów i nakazów obowiązujących w strefie żółtej - link poniżej.

             https://www.mielec.pl/uwaga-poznaj-restrykcje-obowiazujace-w-strefie-zoltej/

  b) zmianami w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole Podstawowej  w Otałęży określonymi zarządzeniem nr 11/2020.

                               ZARZĄDZENIE NR  11/2020

                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

                                    z  dnia 02 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa  w okresie pandemii   COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Otałęży na czas wprowadzenia żółtej strefy.

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam co następuje:     

                                                                     § 1

  1. Wprowadza się  obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych (nie dotyczy pobytu na świeżym powietrzu) oraz zajęć lekcyjnych, świetlicowych, podczas których nie ma możliwości zapewnienia dystansu społecznego 1,5 m między uczniami, uczniami a nauczycielem.

  2. Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek poza teren szkoły.

  3. Rodzice dokonujący wpłat zachowują bezwzględnie dystans społeczny, zasłaniają usta i nos oraz dezynfekują ręce; w części wspólnej szkoły (wydzielona strefa korytarza na parterze) może znajdować się maksymalnie 3 rodziców. Pozostali oczekują na zewnątrz i wymieniają się rotacyjnie.

  4. Zabrania się wchodzenia do szkoły rodziców w celu oczekiwania na uczniów kończących zajęcia szkolne (nie dotyczy oddziału przedszkolnego).

                                                                      § 2

  1. Zobowiązuje się wszystkich uczniów, pracowników i rodziców do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. wraz z w/w zmianami.

                                                                      § 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  5 października 2020 r.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                            Halina Czerwiec      


1 września 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauki stacjonarnej, tzn. lekcje odbywać się będą w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć przy rygorze sanitarnym i zgodnie z opracowanymi dla szkoły procedurami.

1 września nie będzie ogólnego spotkania z dzieci i rodzicami - uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami  w salach lekcyjnych wg poniższego porządku:

Klasa I –      sala religijna na parterze, z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic z zasłoniętym nosem i ustami.

Klasa II –    sala 24

Klasa III –   sala 21

Klasa IV –   sala 12

Klasa V –    sala 11

Klasa VI –   sala 15

Klasa VII –  sala 26

Klasa VIII – sala 25

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkoły, oczekując na swoje dzieci, pozostają na placu przed szkołą, parkingiem z  zachowaniem dystansu społecznego.

 Zasady pracy szkoły w czasie pandemii określone są w „procedurach bezpieczeństwa”  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły – wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi.

Do 3 września każdy uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do procedury) – druki do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                      Halina Czerwiec

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania

 

 31 sierpnia 2020 r.