Deklaracja dostępności


                               Deklaracja dostępności
           Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Otałęży  
 

Szkoła Podstawowa w Otałęży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spotalez.pl


• Data publikacji strony internetowej: 2016-08.26
• Data ostatnie aktualizacji: 2020-11-05


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
• filmiki z wydarzeń szkolnych nie posiadają napisów,
• zdjęcia i grafika nie posiadają opisów alternatywnych.
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Otałęży.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Witold Wacnik e-mail:
witoldwacnik@onet.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
spotalez@poczta.onet.pl  telefon: 177741010

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Wejście główne do budynku znajduje się na parterze od strony parkingu i placu zabaw, umożliwia wjazd i wejście osobom niepełnosprawnym.
Od strony boiska, na parterze dostępne są jeszcze dwa wejścia umożliwiające wyście i wjazd osobom niepełnosprawnym
Szerokie korytarze i duży hol na parterze i pierwszym piętrze umożliwia swobodne poruszanie się.
Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna również dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie przyszkolnym są miejsca przeznaczone do parkowania.
Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Budynek jest trzypoziomowy, na kolejne piętra prowadzą szerokie schody – brak windy.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


 

 

 

Aktualizacja 17-marca-2021